Wczytuję dane...
Regulamin SKLEP.net

SKLEP.net
Regulamin sklepu internetowego SKLEP.net

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 10 sierpnia 2020

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, platformy ecommerce i marketplace SKLEP.net (dalej jako Serwis)

Właścicielem Serwisu jest firma DiLER LC, która na podstawie zawartej umowy przekazała czynności obsługi klientów detalicznych i hurtowych oraz realizacji ich zamówień do operatora serwisu, firmy AGT Stanisław Graś z siedzibą: Wronki przy ul. Myśliwska 29, wpisana do CEiDG, NIP 763-000-43-68, REGON 570518617.

Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone w serwisie, na stronach internetowych serwisu, w innych materiałach i działalność operacyjną jest właściciel firma DiLER LC.

Klient korzystający ze Serwisu może kontaktować się z jego operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: ok@sklep.net lub pod numerem telefonu: +48 888 555 818, adres strony internetowej: sklep.net

SKLEP.net za pośrednictwem Serwisu internetowego świadczy usługi zapoznania się z oferowanym asortymentem, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: sklep.net, oraz odbioru Towarów w Placówkach.

Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej sklep.net/regulamin oraz w wersji drukowanej w siedzibie operatora sklep.net.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Firma z siedzibą i numerem REGON i NIP

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w Sklep.net lub innych stronach internetowych serwisu sklep.net.

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w sklep.net, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Serwis (Strona Internetowa) - platforma internetowa ecommerce i marketplace, prowadzona przez właściciela serwisu Sklep.net, zlokalizowana pod adresem: sklep.net, oraz innymi należącymi do serwisu, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawców i świadczenie przez Właściciela serwisu usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów ze Sprzedawcami.  Zakazuje się użytkownikom Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Właściciela lub Operatora jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.

Towar/Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklep.net i innych serwisach, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.

Administrator Danych Osobowych jest Właściciel Serwisu sklep.net – firma DiLER LC z siedzibą w Sheridan

Infolinia –  jednostka organizacyjna Serwisu sklep.net, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Infolinia jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu : +48 888 555 818 (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz adresem mail: ok@sklep.net, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 24.

Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie z Serwisu sklep.net i pozostałych.

Adres e-mail  – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".

Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.

Koszyk - element oprogramowania Serwisu sklep.net, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości  oraz ich modyfikację.

Zamówienie oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności i akceptacją treści Regulaminu.

Placówka – biuro, sklep lub punkt odbioru prowadzony przez Właściciela lub dla Właściciela Serwisu przez operatorów pod marką „SKLEP.net”, który realizuje Zamówienie i w którym Klient może dokonać Odbioru Zamówienia. Lista Placówek jest zamieszczona w Serwisie i widoczna podczas składania Zamówienia. W celu określenia preferowanej Placówki może zostać po uzyskaniu zgody Klienta wykorzystana funkcja geolokalizacji urządzenia końcowego Klienta.

Termin Odbioru Zamówienia - wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym Klient dokona osobistego odbioru Zamówienia w Placówce, które umożliwiają realizację odbioru z uwzględnieniem możliwości techniczno-logistycznych i czasowych wybranej placówki.

Odbiór Zamówienia – osobisty odbiór Towarów  przez Klienta w Placówce.

Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu Sklepu, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Serwis lub kontrahentów Serwisu, przesyłanie Newslettera.

Newsletter -  usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS informacji od Serwisu o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych. 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. Rejestracja

Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, aby odróżnić od siebie zamówienia poszczególnych klientów.

Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony w zakresie, który jest technicznie dostępny w odpowiednim okresie czasu.

Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, w tym podanie  adresu e-mail i numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Serwis.

Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.

Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Serwisu. Serwis, właściciel serwisu i operatorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie serwisu sklep.net oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.

Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

Serwis sklep.net potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.

Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do usunięcia jego Konta Klienta. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta oraz po okresie nie krótszym od 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie Klienta.  W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, i sprawozdawczości podatkowej i administracyjnej, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających ze zrealizowanych Zamówień.

4. Warunki Składania Zamówień

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Serwis sklep.net w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Odbioru Zamówienia, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia lub w drodze wysyłki w dni robocze, w godzinach pracy magazynów wysyłek.

Wymagania techniczne do złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie: dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez serwis sklep.net Klient powinien: 

 • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
 • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • włączyć obsługę plików cookies,
 • włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows),
 • posiadać aktywne konto e-mail.


Korzystanie z serwisu sklep.net i pozostałych adresów internetowych należących do serwisu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej, których zakres jest zmienny w czasie.

Klient składa Zamówienie  wybierając Towary z oferty serwisu sklep.net i pozostałych bezpośrednio lub przez serwisy współpracujące jak porównywarki cen, marketplacy i inne. Dodawanie Towarów do  Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk i opisanego jako "Do koszyka".

Koszyk znajduje się w prawej, górnej części Strony Internetowej. Następnie:

 • Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia: formę płatności, sposób wysyłki oraz jeżeli jest dostępny dzień i przedział czasowy samodzielnego Odbioru Zamówienia,
 • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,
 • jeżeli Klient nie jest zalogowany może zalogować się właśnie na tym etapie,
 • Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup Towarów zrobionych w Sklepie  jest zobowiązany  do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP (jeśli taki posiada) oraz adresu siedziby firmy Klienta,
 • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,
 • w tym etapie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin,
 • potwierdzenie zamówienia i przekazanie go do realizacji odbywa się przez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 • na Adres e-mail Serwis wyśle wiadomość potwierdzającą złożenia Zamówienia.

5. Warunki sprzedaży

Zamówienie Klienta realizowane jest w ilościach detalicznych lub w hurtowych, w cenach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie zamawianego Towaru. Ceny Towarów są cenami detalicznymi i zawierają podatek VAT. Ceny podane są w polskich złotych, lub innej walucie gdy zawierają inne oznaczenie waluty.  

Serwis przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach każdorazowo będzie określać odrębny regulamin.

Promocje w Serwisie dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Serwis lub do wyczerpania zapasów.

Serwis przygotowuje do wysyłki lub odbioru zamawiany Towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia, a przy płatności elektronicznej dotyczącej sprzedaży do konsumentów dokumentem sprzedaży jest elektroniczne potwierdzenie w systemie IT serwisu lub wysłane na email Klienta wraz z elektronicznym dowodem dokonania płatności elektronicznej.

Towar sprzedawany "na wagę", ważony jest w  Placówce lub Magazynie wysyłkowym. Ilość zamawianego Towaru należy wskazać z dokładnością do setnego miejsca po przecinku np. 0,50 kg pomidorów.

Zamówione Towary są pakowane w torby lub opakowania firmowe lub anonimowe, np. w dziale erotycznym. Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę w wysokości 1,99 zł za opakowanie, w którym Towary  zostaną przygotowane do odbioru . Kwota ta będzie  doliczana  do wartości Koszyka. Opłata może być zawieszona i nie pobierana czasowo w ramach promocji.

Klient zobowiązuje się do odbioru wysłanych towarów, za które zapłacił lub odbioru Towaru w Terminie Odbioru Zamówienia i zapłaty wskazanej przez Serwis sklep.net ceny za Towary w Placówce.

6. Odbiór towarów

Umowa sprzedaży Towarów między Serwisem sklep.net, a Klientem jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały opłacone lub opłacone i odebrane przez Klienta z Placówki. Umowa z odroczonym terminem płatności wymaga osobnego ustalenia i zawarcia w innej formie, np. pisemnej lub elektronicznej po spełnieniu warunków odroczenia płatności. W przypadku zawarcia umowy leasingu umowa sprzedaży zawarta jest dla klienta ze wskazanym przez niego lub wybranym z listy dostępnych leasingobiorcą, np. firmą Leaselink.pl.

Klient jest zobowiązany do odbioru nadanej przesyłki lub samodzielnego (własnego) odbioru Towarów w Placówce wybranej podczas składania Zamówienia. Samodzielny odbiór Towarów następuje w wybranym przez Klienta Terminie Odbioru Zamówienia. Odbiór własny następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów po dokonaniu zapłaty w wydzielonej kasie Placówki przeznaczonej do wydawania Towarów zamówionych w serwisie Sklep.net i pozostałych współpracujących. Przy Odbiorze Zamówienia należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko lub nazwę Klienta, który złożył Zamówienie.

Wyboru rodzaju wysyłki lub Terminu Odbioru Zamówienia, spośród dostępnych do wyboru dat, Klient dokonuje podczas składania Zamówienia i może wówczas wybrać odpowiedni np. dwugodzinny przedział czasowy, w którym będzie realizowane Zamówienie.

Serwis sklep.net nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis sklep.net zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień, niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Dniu Odbioru Zamówienie jest anulowane w całości, a Serwis sklep.net może zawiadamić o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na Adres e-mail lub SMSem na numer telefonu.

W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nie odebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni roboczych od anulowania Zamówienia lub w sposób dostępny z możliwych do realizacji ze względów techniczno logistycznych.

7. Płatności

Klient  może dokonać płatności w chwili  składania Zamówienia lub przy jego odbiorze.

Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
a) przy odbiorze Zamówienia w Placówce: 

 • leasing
 • gotówką - zapłata należności następuje w polskich złotych lub walucie zagranicznej, jeżeli takie były ustalenia z Klientem i są dostępne możliwości techniczne
 • kartą płatniczą lub kredytową(Mastercard, Visa, Visa Electron).

b) przy składaniu Zamówienia (płatność on-line):

 • leasing
 • kartą płatniczą lub kredytową:
  * Visa
  *Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • przelewem bankowym.
 • BLIK
 • Inne, które będą sukcesywnie wdrażane w miarę możliwości technicznych

W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.

Podmioty świadczącym obsługę płatności on-line są dostępne do wyboru z metod płatności wymienionych przy koszyku na podstronie umożliwiającej wybór płatności.

Serwis potwierdzi drogą mailową dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta ceny i wynikającej z tego kwoty do zapłaty, maksymalnie o 10% wartości Zamówienia z uwagi na rozbieżność gramatur Towarów sprzedawanych na wagę.

W przypadku, gdy wartość skompletowanego i przygotowanego do odbioru Zamówienia opłaconego on-line (w sposób opisany w punkcie 2b) będzie niższa, niż zapłacona kwota wówczas różnica zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Serwis dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy wartość skompletowanego Zamówienia miałaby okazać się wyższa niż kwota zapłacona on-line wówczas pracownik Serwisu skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania zgody na realizację takiego Zamówienia i poinformowania o konieczności dopłaty różnicy elektronicznie lub w chwili odbioru zakupów w sposób opisany w punkcie 2 a, tj. gotówką lub kartą płatniczą lub kredytową.

Zwrot przez Serwis nadpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 3 dni roboczych po Odbiorze Zamówienia

8. Aktywacja i deaktywacja usługi Newsletter

Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Serwisu, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Serwisowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazanie jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem bez zgody Serwisu.

W celu aktywacji usługi Newsletter należy:
a. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
b. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
c. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej, udzielić wymaganej zgody/zgód i aktywować przycisk „Zapisz się”.

Klient może w każdym momencie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link  zawarty w treści (stopka) Newsletter’a. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Serwis zaprzestaje przesyłania go na adres poczty elektronicznej Klienta.

Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

9. Reklamacje

Serwis ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.

Serwis odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności zakupionego i wysłanego Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny, albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru własnego Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanych zakupów w obecności pracownika Placówki.

Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:
a) na piśmie, na adres: „SKLEP.net”, ul. Myśliwska 19, 64-510 Wronki, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej;
b) pocztą elektroniczną, na adres: ok@sklep.net;
c) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie sklep.net (przycisk „Formularz kontaktowy”);
d) w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację pracownikowi Placówki.

Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Serwis. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Serwis powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.

Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Serwisu do magazynu serwisu sklep.net, który towar wysłał do klienta lub do Placówki, w której nastąpił odbiór Towarów.

Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli  na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi.

Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej Serwisu sklep.net. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta  o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Serwis dokonuje zwrotu  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Placówce, w której Klient dokonał Odbioru Towarów lub w siedzibie obsługującej płatności gotówkowe i dysponującej właściwą kwotą po uzgodnieniu tej formy z serwisem sklep.net.

Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy, Włąsciciela Serwisu sklep.net z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Serwis sklep.net lub odpowiedni sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Serwis może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Serwisu sklep.net za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Serwisowi sklep.net za nabycie danego Towaru.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Serwisem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy, czyli serwisowi sklep.net lub firmie współpracującej, jeśli sklep.net tylko prezentował ofertę innego podmiotu, który jest Sprzedawcą i dokonał sprzedaży oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub  z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym na przykład pisemnie pocztą na adres: „SKLEP.net”, ul. Myśliwska 19, 64-510 Wronki lub pocztą elektroniczną na adres: ok@sklep.net

Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem.

Serwis reprezentujący sprzedawcę, czyli sklep.net niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Serwis jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Serwis sklep.net może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Serwisowi sklep.net niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Serwis sklep.net o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru jest podany jest w Serwisie.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery);
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę jako Przedsiębiorca.

11. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta podanych przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ) jest:
DiLER LC z siedzibą w Sheridan

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
a) realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych Osobowych,
c) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
e) udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
f) rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
g) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe i prawne. W przypadku płatności on-line dane osobowe będą przekazywane do firmy obsługującej transakcję online.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych
Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
a) dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;
b) w przypadku założenia Konta Klienta – w systemie informatycznym obsługującym Sklep - dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;
c) dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
e) jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora Danych Osobowych, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora Danych Osobowych.

Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu, prezentowaniu ich w Serwisie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres Administratora  Danych Osobowych lub daneosobowe@sklep.net

12. Obsługa plików cookies

Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie Polityka Prywatności.

13. Zabezpieczenia

Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna serwisu sklep.net zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, integralności i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Wszelkie czynności przetwarzania są realizowane z uwzględnieniem i bezwzględnym stosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016.

Dostęp do danych osobowych Klientów ma Administrator Danych Osobowych prowadzący sklep internetowy na stronie sklep.net. Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.

XIV. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze Sklepem przez Infolinię lub za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie sklep.net w zakładce "Kontakt".

 1. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b) zmiana zakresu usług świadczonych przez Serwis sklep.netlub zmiana funkcjonalności Serwisu;
c) konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu ;
d) zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;

Z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Serwis sklep.net poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie  zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Serwis sklep.net poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.

Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Pliki

DO POBRANIA

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia Konsumenta

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

 

                                           

                                                        FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                                     Adresat:

                                                                      SKLEP.net
                                                                      ul. Myśliwska 19                                                            
                                                                      64-510  Wronki
                                                                      
e-mail: ok@sklep.net

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

 

Data odbioru Towaru: 


 

 

Imię i nazwisko Konsumenta: 


 

 

 

Adres Konsumenta:

 

 

 

 

 

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

i-Leasing - leasing online
i-Raty - raty online